UE

  1. Centrum innowacji STB realizuje projekt pt. „Opracowanie przełomowej technologii pozyskiwania niskocząsteczkowych osmoprotektantów o znaczeniu medycznym i farmaceutycznym ze szczepów bakterii ekstremofilnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 01. Komercjalizacja wiedzy, 01.01. Ekspansja przez innowacje, 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.Realizacja projektu ukierunkowana jest na realizację prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których opracowana zostanie przełomowa technologia pozyskiwania niskocząsteczkowych osmoprotektantów ze szczepów bakterii ekstremofilnych dla przemysłu medycznego i farmaceutycznego. Produkt znajdzie zastosowanie na rynku polskim oraz zagranicznym i skierowany będzie do producentów farmaceutyków, leków, suplementów, kosmetyków aptecznych.Wartość dofinansowania: 5.241.820,00 zł

  1. Centrum Innowacji STB w 2015 roku zakończyło realizację projektu pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe świadczące innowacyjne eko-usługi” współfinansowanego ze środków publicznych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych.W wyniku realizacji projektu utworzono Centrum Badawczo – Rozwojowe skupione wokół innowacyjnych usług poświęconych biogazowi i zagospodarowaniu powstających w trakcie jego wytwarzania produktów odpadowych. Efektem projektu jest wprowadzenie do oferty dwóch innowacyjnych usług:
      • Usługi w zakresie opracowania technologii zagospodarowania pofermentu
      • Usługi w zakresie opracowywania technologii fermentacji biogazowej w oparciu o badania w warunkach rzeczywistych